FANDOM


  • Mặc định
  • Akali Ong Bắp Cày
  • Akali Huyết Thủ
  • Akali Cầu Thủ
  • Akali Ý Tá
  • Akali Huyết Nguyệt
  • Akali Nanh Bạc
  • Akali Thợ Săn